KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.Aydınlatma Metninin Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

1.1.Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) kapsamında Sanbuyos Teknoloji A.Ş.(Sanbuyos olarak anılacaktır) olarak, her türlü kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni olarak anılacaktır) Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Sanbuyos tarafından kişisel verilerin işlenmesinde şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Aydınlatma Metni, Sanbuyos tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

1.3 Tanımlar

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Anonim Hale Getirme : Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

Aydınlatma Metni : Sanbuyos Teknoloji A.Ş.’ye ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini ifade eder.

Çalışan Adayı : Sanbuyos Teknoloji A.Ş. bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişileri ifade eder.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

İş Ortakları : Sanbuyos’un ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kanun : 07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

1.4 . Aydınlatma Metninin Yürürlük Tarihi

Sanbuyos tarafından düzenlenen bu Aydınlatma Metni yayınlandığı 29.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Aydınlatma Metninde yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Sanbuyos, yasal düzenlemelere paralel olarak Aydınlatma Metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

2.1. Veri Sahipleri

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, Sanbuyos tarafından kişisel verileri işlenen, Sanbuyos çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Veri Sahibi Kategorileri

Müşteriler : Sanbuyos’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

Potansiyel Müşteriler : Sanbuyos’un sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan Adayları : Sanbuyos’a CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

Üçüncü Kişiler : Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Sanbuyos çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sanbuyos tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

2.2.1. Sanbuyos’un sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi;

-Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
-Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

2.2.2. Sanbuyos insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi;

-Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
-Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
-Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Ücret yönetimi
-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
-Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
-Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
-Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.3. Sanbuyos tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

-Etkinlik yönetimi,
-İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
-Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
-İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
-Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
-Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
-İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

2.2.4. Sanbuyos tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi;

-Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
-Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
-Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
-Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
-Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.5. Sanbuyos’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi;

-İş ortakları ve müşteriler ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

2.2.6.Sanbuyos’un ve Sanbuyos ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini;

-Hukuk işlerinin takibi
-Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
-Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
-Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
-Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
-İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
-Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
-Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
-Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
-Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

2.3 Kişisel Veri Kategorileri

Sanbuyos tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir;

Veri Kategorisi ve Açıklama

Kimlik bilgisi; Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.

İletişim bilgisi; Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).

Lokasyon bilgisi; Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).

Müşteri bilgisi; Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.).

Müşteri işlem bilgisi; Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler .

Fiziksel mekân güvenlik bilgisi; Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

İşlem güvenliği bilgisi; Sanbuyos’un ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.

Finansal bilgi; Sanbuyos’un kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Çalışan adayı bilgisi; Sanbuyos’un çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Sanbuyos ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

Hukuki işlem ve uyum bilgisi; Sanbuyos’un hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Denetim ve teftiş bilgisi; Sanbuyos’un kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

Özel nitelikli veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Pazarlama bilgisi; Sanbuyos’un sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Talep/şikayet yönetimi bilgisi; Sanbuyos’un yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar yönetimi bilgisi; Sanbuyos’un ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

Olay yönetimi bilgisi; Sanbuyos’un ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Sanbuyos, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri Kanunun 4.maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

a-Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi; Sanbuyos, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmekte, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.
b-Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması; Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Sanbuyos açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olup Sanbuyos’un bu hususta aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Sanbuyos tarafından veri sahibi ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.
c- Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi; Sanbuyos, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan ölçüde kişisel veriyi işlemektedir.
ç- Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması; Sanbuyos, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde ve buna elverişli olarak işlemekte, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
d- Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi; Sanbuyos, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Sanbuyos tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması halinde kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

Kanun’un 5. Maddesinin 2.fıkrasında yer alan ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileriniz Sanbuyos tarafından işlenmektedir.Bu şartlar;

a- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi; Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.
b- Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması; Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.
c- Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
ç- Sanbuyos’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi; Sanbuyos’un veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.
d- Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi; Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
e- Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
f- Sanbuyos’un meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması; Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sanbuyos’un meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde Sanbuyos tarafından;

1-Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
2- Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
3- Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütecektir.

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sanbuyos tarafından, KVK Kanunu 6.maddesi ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla kişisel veri sahibinin açık rızası var ise işlenebilecek, açık rızası yok ise aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir;

a-Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.
b-Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Sanbuyos tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Aydınlatma Metninde açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Sanbuyos tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Aydınlatma Metninde açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Kanun’un 9. maddesi uyarınca doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Sanbuyos tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke olarak anılacaktır) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke olarak anılacaktır) aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Sanbuyos tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari

7. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Sanbuyos aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanım Amaç

İş Ortağı; Sanbuyos’un ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hissedarlar; İlgili mevzuat hükümlerine göre Sanbuyos’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar Sanbuyos’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Şirket Yetkilileri Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler; Sanbuyos’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuken Sanbuyos’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları; İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri; Hukuken Sanbuyos’tan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

8. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

8.1. Kişisel veri sahibinin hakları

Kanun’un 11.maddesine göre veri sahibinin hakları şunlardır;

a-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bunun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e-KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
g-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28/1. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 8.1’de sayılan haklarını ileri süremezler;

a-Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
b-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
c-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
ç-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
d-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 8.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b-Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
ç-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Anayasa’nın 20.maddesinde, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Sanbuyos tarafından kendiliğinden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Sanbuyos ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

10.Veri Sahibinin Talepleri

Veri sahibi taleplerini Kanun’un 13.maddesine göre yazılı olarak Sanbuyos’a bildirmek zorundadır. Talepler info@sanbuyos.com mail adresine veya Sanbuyos’a ait Muallimköy Mah. Deniz Cad. Muallimköy TGB 1. Etap 1.1.C1 Blok No:143/B İç Kapı No Z01 Gebze/Kocaeli adresine gönderilerek veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletilir. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Sanbuyos tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. Gereken ücretin ödenmemesi halinde veri sahibinin taleplerinin sonuçlandırılamaması ve haklarını kullanamamasından Sanbuyos sorumlu tutulamayacaktır.